நகரங்களில் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஒருங்கிணைந்த முறையில் மேம்படுத்த

Read more

நகர்ப்புற ஏழைகளுக்கு வாழ்வாதாரப் பாதுகாப்பினை வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது

Read more

நகரங்கள் சுகாதாரமாக மக்கள் வாழ்வதற்கு ஏதுவான விதத்தில் இருந்திட வேண்டும்

Read more

தரமான உட்கட்டமைப்புகளுக்கு அரசு முன்னுரிமை வழங்குகிறது.

Read more

உலக வங்கி, ஜெர்மானிய (KfW), ஜப்பான் (JICA) மூலமாக உட்கட்டமைப்புப் பணிகள்

Read more

தற்போதைய செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் நாள்காட்டி

Read more

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு நிதி ஆதாரம்.

Read more

ஆணையரகத்தின் மேற்பார்வையில் உள்ள மாநகராட்சிகள் மற்றும் நகராட்சிகள் வரைபடம்

Read more

குடிமக்கள் வாழ்வில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய நிகழ்வுகள் மற்றும் திட்டங்கள்

Read more